Regulacioni ventili

Regulacioni ventili se u industriji upotrebljavaju sa svrhom redukcije pritiska ili protoka. Mogu biti dvosmerni, trosmerni itd. Medijum koji protiče kroz njih se razlikuje; od njega zavise i parametri.
Regulacija se vrši pomoću kegle koja služi kao zaporni organ i može biti u različitim izvedbama.
Aktuacija regulacionih ventila se može obaviti pomoću pneumatskih, elektromotornih ili hidrauličkih pogona, a može se i vršiti manuelno.
Dimenzije, geometrija, zaptivači i ostalo zavisi od proizvođača.

Kataloge možete videti ovde.

Regulacioni ventili sa elektromotornim pogonom

Regulacioni ventili koriste se kada regulacija ne zahteva visok stepen sigurnosne funkcije (vreme potrebno za ostvarivanje punog hoda). Za njihovu primenu potrebno je precizno definisati:

  • Ulogu elektromotornog pogona (s obzirom da može obavljati više funkcija, npr. slati ili konvertovati signal dalje)
  • Sila koju aktuator treba da savlada
  • Vrsta napajanja aktuatora
  • Konekcija sa ventilom
  • Da li je on/off ili vrši regulaciju
  • Ostale uticaje
Regulacioni ventil sa elektromotornim pogonom

Regulacioni ventili sa pneumatskim pogonom

Regulacioni ventili sa pneumatskim pogonom koriste se kada regulacija zahteva fail-safe režim (spring to close / spring to open – u slučaju nepravilnosti pri radu, ventil se automatski otvara / zatvara). Pneumatski ventili su obično praćeni pozicionerom (u pitanju regulacije) ili solenoidnim ventilom kod on/off funkcije. Kod ventila sa pneumatskim pogonom je potrebno definisati:

  • Vrstu funkcije koju obavlja (on/off ili regulacija)
  • Vrsta pneumatskog pogona (double-acting ili single-acting/spring-return)
  • Da li uopšte postoje uslovi za snabdevanje pneumatskog pogona kompresovanim vazduhom
  • Broj opruga

Regulacionio ventil sa hidrauličkim pogonom

Odmuljni ventili

Odmuljni ventili se koriste za kontrolu rastvorenih soli u kotlovskom postrojenju. Ventili se konstruišu prema zahtevima kotlovskog postrojenja i industrijskim aplikacijama u kojima će se koristiti. Odmuljni ventil služi da izvuče mulj iz kotla, koji nasatje naslagama magnezijumovih i kalcijumovih soli.

Regulacioni ventil - odmuljni ventil

Multipath i Multistage control globe

Multipath i Multistage regulacionoi ventili se koriste kada je u pitanju visokopritisna regulacija koja zahteva više stepeni redukcije pritiska. Izvedba se smatra specifičnom i zavisi od slučaja do slučaja. Izrada ovih ventila zahteva kvalitetnu analizu radnih parametara.

Regulacioni ventil - multistage i multipath izvedba

Regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom

Regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom se koriste u industriji kada je u pitanju visoko sigurnosna funkcija regulacionog ventila i kada je sama brzina aktuacije od najvećeg znacaja. Visokopritisni bypass ventili su obično praćeni hidrauličkim pogonom. Samo izvođenje ovakve armature u postrojenju zahteva razmatranje dodatnih ventila za protok i cirkulaciju ulja za sam hidraulički pogon, kontrolu i monitoring itd.

Regulacionoi ventil sa hidrauličkim pogonom

Regulacioni ventili u Ex izvedbi

Regulacioni ventili u Ex izvedbi ugrađuju se u eksplozivne zone i moraju biti praćeni ATEX sertifikatom. Kako bi se odredio odgovarajući regulacioni ventil u Ex izvedbi, potrebno je definisati Ex zonu u kojoj se planira njegova ugradnja.

Kataloge možete videti ovde.